is toegevoegd aan je favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( IOÓ )

17 Nooett, iris.

Pag. 5s.

tot welcke vrede hy noch nyet gecommen en "can. Ende alzoe de Heere van Gelre es Gealligeerde van den Coninck, indien geen pays en wort hy fal defe Landen inuaderen ende d'ander Landen fullen de handen vol werckx hebben, ende hem tegens den Coninck ende zyn Gealligeerden, qualicken connen deffenderen; ende es te verduchten dat dit haftelicken toe fal gaen, waeromme myn Heere de Stadthouder hier gefubÜitueert heeft in zyne plaetfe de Heere van Caftre die op ten Frontieren crancke deffentie geuonden heeft, ende daeromme feluer gaerne hier inne voirlien foude , tewyle hy nu hier es. Begeerende daeromme an den Steden dat zy fouden verclaeren de Plaetfen ende Quartieren, daer de meefte periclen zyn, ende wat defenfie zy behouven fouden, mit meer woorden, &c. van geen pays te hebben langer dan de Naegeburen en willen. Daer nae heeft myn Heere den Stathouder 't gunt dat voirfz es in 't corte feluer verhaelt, verthoonende de redenen, waeromme hy best bouen zy te froue, ende den dienst die hy 't Lant aldaer gedaen heeft ende noch doen mach, badt dan of hy in Hollant refideerde, prefenterende zynen dienif ende goede gunfte totten Lande van Hollandt, &c. Die Gedeputeerden hebben eerft de Eedelen, ende nae die mit malcanderen hier op gecommuniceert nae ouder gewoonten , ende my gelaft. myn Heere te dancken van zynder diligentie, prefentatie ende compfte, biddende dat hy'tLant altyt achteruolgende 't beuel van den Keyfer in jufticie ende vreede onderhouden wille, fonder voirder verloop van oirloge , ende my

voirts