is toegevoegd aan je favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 102 )

1527. SO.Novembris.

QP ten 20. Nouembris heeft myn Heer verthoont, hoe dat zeer aparent es te werden oirloge tuffchen den Keyfer en de Coninck van Vranckryck ende by confequentie tegens Gelre , of oick in geualle hy enige Velcke in can nemen in Hollant, waeromme van noode es bouen de voirfz prouifie te aduyferen dat men mit macht in Gelderlant fal moeten trekken , ende hem een fcarpe oirloge doen, in welcke geuallen die ordinaris Beede ende anticipatie van dier nyet helpen en mach, gemercf die mitte loffinge van de Renten belaft es, waeromme hy begeerde van weegen der Keyferlicke Majefteyt de fomme van tagtich duyfent guldeus , te betaelen d'een helfte tot KerfmiiTe, ende d'ander helfte tot fint Jans Mifie, ende ingeualle het pays wort tufichen den voirfz Keyferlicke Majefteyt en de Coninck van Vranckryck, foe fullen die Penningen geemployeert worden van anderen aifairen van den Lande van Hollant, ende nergens anders.

T"\Ie Eedelen ende Steden gecommuniceert hebbende, antwoirden dat zy nyet gelooft en waren hier op t'antwoirden, maer begeerden rapport totten eerften Decembris, 't welck geaccordeert es te vergaderen hier in den Hage. Myn Heere heeft oirlof genomen, ende es gereyft den 22. Nouembris fmorgens vrouch.

TCk hebbe hem vermaent omme de Stalen te hebben vuyten Waterey, daer hy aduys af gevraecht heeft de Heere van Malle ende ende JVlr, Vincent, die 't felue goet dochten, mits

heb.