Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I( 241 ) penningen ; tot verfekertheyt van dien , fal Willem Gout nu ter tyt Rentmeefter, 't Lant geuen zyn Brieven van verbant, dat hy de ji Penningen van den eerften negenften termyn j, die Kersmiffe anno 1530. commende by hem I geheuen fullen werden, om daer mede te losffen defe Renten-naer aduenant die fterckert i mogen , ende den Staten befcheyt fal laeten I fien, dat die tot loffinge geemployeert fullen j zyn, al eer hy den nauolgende termyn falmoj gen eyffchen ofte ontfangen, ende alfoo voirts 3 van termyn tot termyn tot ten laetften toe, ende fal bouen 't Hooftgelt van de loffinge be-; taelen die verfchenen Renten van andere des ). Keyfers Penningen. Ende oft gebeurde dat ;een ander Rentmeefter binnen middelen tytge) Helt worde in de plaetfe van Willem Goudt, : foo fal defelue 't Lantbelouen als Willem Goudt i belooft heeft, eer hy manen ofte ontfangen fal mogen, daer toe myn G. V. ofte Keyfer hem i authoriferen fal , ende nu beloven fal > &c. r Ende dit confenteren de voirfz Gedeputeerden < op het toefeggen ende goede betrouwe van myn ; Heere van Hoichftraten, die belaft heeft d'in: formatie te doen volcomen by de Heere van Warmont roerende den Congiegelde van den 1! Oofterfche ofte Vreemde Coren, ende de felI ue Impoft terftont af te doen, als hy by myn ! G. V. te Houe gekeert ofte gecommen fal zyn. I Ende oick op hoope dat by beyden den RaeI den, grooten ende fecreten, voir den eerften Juny commende fal doen decideren het poffefI foir op ten gefchillc van der Acfe by Frans de ï Witte als Tollenaer partie ongeroupen, onge1, hoir, fonder aduys op fijn finifter te kennen L Deel. Q ge-

1529.

24. Febr. P«g. 126.

Sluiten