Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24» )

I5S9-

24. Febr.

JDach-

geuen vercregen; mit welcke Eedelen encie drie Steden voirfz, in de voirfz Petitiën mit conditiën als voiren, hun nae conform gemaeckt hebben, eerft die van der Goude, daer nae van Delft , ten laetfte die van Amfterdam; welverftaende dat Amfterdam fegelen fal op hem feluen nae ouder gewoonten; ende moeten de voirfz Steden eerft hebben Oftroy om te mogen verfegelen , ende Brieuen van verfekertheyt ende een Acle van de voirfz Petitie, als die begeert es geweeft van myn G. V. ende Rentmeefter mitten voirfz conditiën, &c. dewelcke hebbende ick Ade geuen fal van deii voirfz confente.

T~)Ie Steden hebben hier verfocht afgedaen te hebben de Brouwerien ten platten Lande, ende van geen meer te ftellen, achtervolgende de beloften van myn Heere van Hoichftrate hier voirtyts gedaen, maer die Eedelen, ende oick die van fijnen Raedt waren, hebben hun fulex geinformeert dat hy geantwoirt heeft, dat de Steden hen: vergen onmogelicke faken , dat hy geen macht en heeft over den grooten Eedelen, als Buren, Breederoede, Montfoort, ende andere, t'welck gehoirt de Steden verthogen zyn, fonder my verder te belaften enige folicitatie, ende es dit gefchiet ick fieck leggende tot Heer Jan Vos, als my geraporteert es geweest, qiiod notandum pro memoria.

TCk hebbe in principio Aprilist'Utrechtbymyn Heere ontboden geweest, ende aldaer hem gegeuen, Acte van de voirfz verfegelinge.

Sluiten