is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 446 ;

1535- contrarie zyn, andere na de Schiltale, ander ii. July. fecundum es & Iiberam, 't welck 't platte Lant p doet op heur Cornen, andere op te Leenman-

' nen daer de groote Eedelen nyet af geuen en willen, ende vry af zyn by Previlegien, ende die cleynen Leenmannen wonen meelt in den Steden, ende foude ongelick fijn die meer dan andere Ingefetenen te belaften, &c. welck difputatie een abyme es ende nyet practicabel, &c. Waeromme de meeft Refolutie es eerft an de Stadthouder, ende na an de Coninginne te clagen d'armoede van den Lande, ende datter geen hooft of defentie in 't Lant en es, fulcx dat 't Lant opene ftaet, ende op eenen corten tydt oueruallen ende ganslickcn vuytgeflegen mach worden by den Heere van Gelre , die commen mach in den Hage ende ftrycken ongefchent vuyten Lande ouer al brandende, als gefchiet es. Waeromme die Staten van Hollant haer Majefteyt emftelicken verfoucken fullen, ende oick an de Heere van Hoichftraten felue , dat hy als Stadthouder comme reliderende in den Hage, of op ten Frontieren, by hem hebbende goede Cappiteynen, om in fubyte noot mitten Raedt te defenderen het Lant, daer nlen haeftelicken wel achtien hondert of twee duyfent Knechten vinden fal, die men fal fcicken by den Paerden van de Bende van myn Heere van Hoichftraten , dewelcke hy eerlicken tot fijn volle getal fal houden ende diftribueren t'Utrecht, Renen, Amersfort ende andere Frontiere , gemerét defelue Bende by den Keyferlyke Majefteyt onderhouden ende betaelt worden, dat

hy