is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

te doene. Intsgelicx die Steden van Brabant 1535. gehoirt hebbende op ten voirfz drie poin&en, 15 d'opinien van den Prelaten ende Eedelen, hebben oick vertreck genomen.

Innen middelen tyden zyn die van Hollant tot diuerfche Honden vergadert geweest, ende hebben haerlieder affcheyt van den Hage verclaert myn Heere van Hoichftraten; te weten dat zy tot ter Unie wel geneycht waren,, zoe verde alle d'ander Landen ende Vafalheeren, Oueryfïel, &c. geloeuen wilden die van Hollant by te ftaen ende Vyanden te achten die van Ooften ofte anderen die hemlieden ontfeggen ofte oirloge andoen fouden willen , ende anders en waren zy nyet gelaft. Als van Knechten ende Paerden t'onderhouden, en hadden zy geenen last om veel redenen in den Hage geallegeert, oick en wast van geenen noodde , alfoe daer nu geen oirloge en was. Ende of 't oirloge worde, in dien geualle, ende die Unie voirfz gemaecl: zynde , fouden die van Hollant daer op befcreuen zynde, heuren laft inbrengen ende doen naer heure fcamele veiv mogen als getrouwe Onderfaten. Ten derden van der munten, hadden die Waerdyns oueiv gegeuen allen den Staten een Concept van te munten een Croone ofte Penninck van fes en dertich ftuuers, 't welck een nyeuw facit was, daer op fy eerft fouden moeten doen rapport,

T^Erfochten voirts dat myn Heere wilde commen relideren ende zyn Bende leggen op, ten Frontieren , om te voirfien mit. eojge Ef 3 Knecht