is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(45o;

«535. Knechten die men ter noot an foude mogen t5-j"b- nemen tegens fubyte inuafie, ende te folliciteren dat die Bende van Naflbu ende Buyren oick deur beuel van der Coninginne mochten geleyt worden tot defentie van Brabant ende Hollant. Ende dat hy naerftichhyt doen wilde dat de Comenfcap cours mochte hebben ooftwaerts; Op welck vcrfouck hy belooft heeft te volcommen nae zyn vermogen, ende of hy felue nyet refideren en mochte, foude een van fijn Neuen ftellen in fyn plaetfe. Van welcke antwoirde die van Hollant te vreeden zyn geweest.

t. Augufly. Qp ten eerften dach van Augufto, zyn di© van Vlaenderen wederomme gecommen , s' *33' ende by de Heere van Palerme gevraecht zynde in 't heymelicken van heuren last, feyden dat zy geenen anderen last en hadden dan te voiren. Begeerende dat de Coninginne daer mede te vreden fyn wilde, ende hemlieden laten ongemoeyt, op dat zy geen arger antwoirde en gecrege, als my in 't fecreet by Mr. Le*. nart gefeyt es.

t,^«£»j?>TTem 's Maendaech den 2. Augufti, heeft db Coninginne die Staten van allen den Landen in 't Hof doen vergaderen 's morgens voir fes vuyren , ende heeft elck Lant apart gehoirt , fonder te obferueren ordere. Die van Brabant ende Hollant lijn die leften geweest, ter prefentie van de Heeren van Buyren, Bergen, Beueren, ende die van der Finantie ende jfecreten Raet, aldaer wy onfen last als voirft?

ftaet