Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 521 )

ÜNde es het Tractaet van Gelre gemaeét ge- 1536. weest den 10. Decembris. 6.Decemh

Gelderfche

TN de voirfz Dachuaert es my eens voiral ge- Pays«

last de Preuile gien van Hollant in euocatie voir te ftaen, als contra Mr. Jooft Amfs, en- p.reuiIe". de voir Pieter van Roen, &c. Van Delft ende fe^aen" Amfterdam huer Preuilegïe van te verbueren feftich ponden.

J£Nde d'Eedelen ende ick mit Mr. Huge fyn lefte van Bruifel gefcheyden. Ende ick hebbe mit drie nachten geuaceert den tydt van ■twee. en vyftich dagen mitte Bode,- den eerften nacht die ick vuyt reysde daer inne gerekent.

Dachuaert in den Hage by der Coninginne geleyt, fauens in der Herbergen

Den i3. Decembris. 18. B£

cenib.

JLldaer haer Majefteyt de diergelycke , daer Commisfarisfen Joude zy nyet in en hadden

.feynden, om te doen willen confenteren, fon■ een ander Petitie in de derlinge Vlaenderen, plaetfe van devoirgan- Ende alfoe de voirfz Pag. 265,' de Petitie, daeromme Commiffariffen op huede Staten van allen den ren dach nyet en quaLanden tot Bruffelver- men, zoe fyn de Stagadert hadden geweeft, ten by een gebleuen tot om te ftellen Excyfen Kersauont toe. Beloop Syden, wullen La- uende wederomme te kenen, Wyn, Bier en- commen den 29. der

fel.

Sluiten