Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 523 )

die Crediteur fal hebben ele&ie, of hy den 1536. Principael ofte Borgen, of beyde anfpreken ,8- De' ende executie opnemen wille. Weluerftaende cemb> Wat hy van den eenen ontfandt, afcortinge den anderen fijn fal. Sonder te mogen gebruycken ' de beneficiën van Rechten, als exciijïïonisende divifionis, &C,

H^En derden dat gedaen zynde, dat men bouen geen beneficiën van Inuentarilfen en fal geuen, om te fcuwen de frauden die daer vuyt gefchieden van nyemant yet te geuen.

'J'En vierden dat de vonniflen van den Raedt van Hollant tot hondert ponden groten of redelicke fomme haer executien hebben fullen

a j nyettegenftaende appelatie. Ende dat den Raedt bouen, nyet zoe inciuilicken meer en fullen retracteren de fententien van den Raede van Hollant, fonder eerst an hemlieden te fcryuen om te weten wat hemlieden gemoueert heeft'

' op dat poindt daer de fake op rust, &c. '

/T,En vyfften dat men letten fal op 't deluen van den ïurfuen, om te fcuwen poellen j| ende oick dat het baggeren van den Meeren, i die te zeer ontgront worden.

*jEn feften dat men nyet zoo lichtelicken Pag. afo fonder aduys, prouifien en fal verkenen, : tegens Heemraden ende andere Colleden, &c. ö 7

Ten

Sluiten