Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE BRIEF.

Parys den 23 Aug. 17S9.

hebben ons klein fnoepreisje naar St. Denis, Chantilly en Ermenonville afgelegd, en zyn wederom hier aangekomen. Doch vóór dat ik u van deeze plaatfen iets verhaal', moet ik nog het een en ander aanftippen , het welk eigenlyk een plaats in mynen laatften brief had moeten vinden. Ik beloofde u, by voorbeeld, dat ik 'er nog een woord van den Abt fauchet wilde byvoegen; en zie hier de voldoening van myne belofte :

De wyk der ftad, die den naam St. Jaques-deVHêpital draagt, hield, gelyk de overigen, een plegtige lykftaatfy voor de braave burgers, die in den zegepraalenden ftryd der menschheid tegen de wreede alleenheerfching gcfneuveld waren. De Abt fauchet — gewoon Hofprediker — deed in de kerk St. Rock de lykreden. Nimmer had een redenaar een waardiger onderwerp behandeld; en fauchet voerde zulks ook op eene even zo vrymoedige als voortreffelyke en edele wyze uit.

De

Sluiten