Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»KN MïNSCH. 2?

gemaakt word van de Basiille, en dat dan nog met een foort van bedektheid, als 01 t hem moeite deed, dat dezelve omvergehaald was, en als of hij wenschte, dat zij weer mogt worden opgebouwd. „ Wn hebben . Newgate weder opgebouwd (zegt hij;, en wij hebben dac verblijf in bezit; ook „ hebben wij gevangenhuizen, ten munten , zoo fterk als de Bastille, voor hun die „ fpotfchriften durven fchrijven op de Koninginnen van Vrankrijk (•>" Wat betreft het gezegde van een1 krankzinnigen, gelijk de zoogenaamde Lord George Gordon , voor wien Newgate eerder een verbeterhuis is dan een gevangenis, dat komt bij geen redelijk mensch in aanmerking. De man, die dat fpotfehrift fchreef, had het in t hoofd; dit is een genoegzaame verfchooning; en het

ver-

r*") Sedert ik dit bovengemelde fchreef, zijn mij nog "twee andere plaatfen in de Heer Burke's Werkje voorgekomen , waarin de naam van de Bastille op dezelfde wijze vermeld is; op de eene plaats komt zij voor in een foort van duistere bedenking, daar gevraagd word: ,, Zal

wel een eenige onder de Ministers, die nu zulk een " Koning dienen, zelfs maar alleen met de uiterlijke " vertooning van eerbied , van harten gehoorzaams» " aan de orders van hun , die zij daags te vooren uit

zijn naam , tot de Bastille zouden verwezen hebben i Op de andere plaats word van het inneemen derzelve eewaagd, als of het de Franfche Guardes ftraffchuldig maakte, dat zij tot het afbreeken van dezelve de hand geleend hadden; „ zij zijn niet vergeeten Q zegt

hii) dat zij 's Konings Katteel te Parijs hebben m-

genomen." Dit is de Heer Burke, die zig laat voorftaan te fchrijven over grondwettige vrijheid.

Sluiten