Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ö" DE ONVERWACHTE BIJEENKOMST.

werden bij mijn aflcheid zeer gevoelig aangedaan.

De man, dien gij nu voor u ziet , (aldus vervolgde de Heer van o * * ) de waardige Grijsaart, dien ik ha omhclze, is geen ander dan die Weldoener , de Lijfarts , die mij het leven behouden heeft. Maar — hoe is het toch mogelijk, (nu wendde de Heer van o** zich tot hem) hoe kome ik tot het geluk van u , mijn dierbaarftc Redder en Vriend , dien ik ver* fcheidene honderd mijlen van hier giste , in Bochum te zijn, hier te mogen omarmen ?

Dat gaat zeer natuurlijk toe , antwoordde de wakkere drie - en - zeventig jaarige Grijsaart ; ik heb op mijn Ukrainsch paerd eene reis naar Zurich in JZwitferland gedaan , alwaar mijn eenigfte Broeder , een welbemiddeld koopman , voor eenige jaaren overleeden is , wiens éénige erfgenaam ik ben. " Ik heb de erfnis in bezit genomen , en wil thans weder naar huis. In het fchuld-boek van mijnen Broeder heb ik ontdekt, dat een Koopman in R'1'**fert, hem eene r.anmerklijke fotp gelds fchuldig

ge-

Sluiten