is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdotes voor menschenvrienden, ter verbetering van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LOGEMENT VAN BA8DAD. 225

ivuereld , waarvan de laagfte burger meer dan konings - rang had, en zij tellen meer ilandbeelden in hunne familie, dan de uwen kwartieren teilen. Het woord fiandbetlden ïchijnf u vreemd te zijn? Hetzelve bete.ekende, bij dit Republikeinfihe en Koninglijke volk, waar van ik afnam, een foort vau Adeldom en behoorde mede tot deszelfs voorrechten. Elk Romeinsch burger, welken de hemmen zijner medeburgeren tot de waerdigheid van Raadsheer vérheven hadden, had ook het recht zijn handbeeld te doen vervaerdigen en op te regten, en mijne voorouderen zagen er meer dan twee-en dertig van in hunne gaanderij.

Ik beken, zeide de Huisheer, die in eenen hoek van de zaal, tot hier toe, zonder e'én woord te lpreeken , dien trocfchen ranghrijd mede aangehoord had, dat zulks prachtig klinkende tijtels, voor uwe voorouderen, zijn. Ik moet echter ook bekennen, dat ik zeer verlegen ben, aan welken onder u vieren den voorrang toekomt. Indien ik u mogt raaden , laat de beflisfmg aan deeze drie kooplieden van Basfora over, welken tegelijk met tt hunnen intrek in dit Logement* genoP jnen