Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23? )

toneel geopend voor eene Tragedie, waar van (gelyk men opentlyk uitkwam , en hier voren reeds is aangemerkt, ) de verheffing van den Stadhouder de Cataftrdpbe zyn moest; bcdc-iaryen, afpcrfingcn, bedreigingen en mishandelingen omtrent eerlyke Burgers, tegen welken deze rustverftoorders niets hadden , dan de perfuafie dat ze anders dachten, hebbenden Verjaardag van zyne Hoogheid op den 3 van dis maand vereeuwigd. Toen was et nog geen Vrycorps in de waereld. — De veiligheid, der ftille Ingezetenen had tegen dit geweld geen ander Bolwerk, dan eene Schuttery ten èenemaal ongedresfeerd en kwalyk gewapend; de verbetering der Schuttery, hoe noodzakelyk en dringend, wierd gedwarsboomd en opgehouden. — Toen, en toen eerst biedc zig een groot aantal der aanzienlykfte Ingezetenen aan, om ter beveiliging van hunne Mede - burgers een Corps te formeeren, 't welk aan de Muiizugc paal en perk konde ftellen , de rust bewaren, en alle oproerige revoititien, zoo doodeiyk voor 't Vaderland, gelukkig afkeeren. Dit Corps was een doorn in den voet der Aterlingen, welken de eerbied voor den Souverain affehuddende, op Hoogstdeszelfs gezag aanfpraak maakten en zig tot onbevoegde Rechters opwierpen, alle de Leden van het Corps worden als gezworen Vyanden be* handeld; men legt op hun bederf en vernieling toehunnen ondergang - en de zcgenpraal des Stadhouders woraen als onderwerpen van een onaffcheidelyfc verband , beurtelings uitgeroepen ; en de violente aanvallen in Maart en April 1784. op de Burgerwacht gedaan, worden voornamelyk tegen hen ingericht. —— Dus ftond hec mee de zaak gefchapen , toen cr over de aFfchaffing van 't gem. Corps by de Wethouderfchap van Rotterdam gedelibereerd wierd. In een geheel ander failoen zou mogelyk een verftandig en billyk Regent aan de verlangens van het kleine volk eene nieuwe in-* ftelling van die natuur hebben opgeofferd ; men onderzoekt met altoos op de keeper of de gegrondheid <ƒ ongegrondheid der opvattingen; zoo dra de zaak meer of min onverschillig en 'e principe onfchuldig is, kan en moet men fomtyds aan de Caprices van 't Gemeen eeniglints te gemoet komen; niemand lydt er by! maar hier liepen gantsch andere omftandigheden famen: de haat vaa t Gemeen tegen die van 't Vrycorps fproot uit eene vuile Jouree; de oprichting van dit Corps had toe de excesQ len

Sluiten