Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A G E NV %f

ï, dere efficacieufe voorzieningen zyn beraamd, en in 't werk gefteld, waardoor de voorfz. bedela^ 4, ryen , openbare preparatien tot buitengewone „ vreugdebedryven, en de daar uit gevolgde excesfen en baldadigheden, met 'er daad gefluit, en de goede orde en politie bewaard zyn?" Zoo remarqueeren de Ondergetekenden eerbiedig, dat, gelyk het hun niet mogelyk is ftcllig op te gee-, yen, wat al, cl'niet, aanleiding zoude kunnen geeven tot het nagaan der fources van het voorgevallene; en zy even weinig kundig zyn, in hoe verre UEd- Mog. en Ed. Gr. Achtb. geïnftrueerd zyn van de voorziening by de Wethouderfchap beraamd, en in hef werk gefield, zy vermeenen te moeten opklimmen tot die gebeurrenisfen, waar' door de rust en goede orde binnen deeze Stad fyet eerfte is geftuQrr. geworden.

In welke voerdragt de Ondergetekenden zig voor» ftellen, geene andere dan een, Chronologifche order te volgen, en by ieder factum, niet allem dc voorzorgen by de Wethouderfchap effeótiveiyk genomen op te geeven, maar ook de daar toe gedane Propofitien, zoo veel zy zich dezelve ter goeder trouwe kunnen herinneren, UEd, Mog. en Ed. Gr. Achtb. te narreeren.

Het eerfte dier gebeurtenisfen welke d'e Ondergete* kenden bedoelen, bepaalt zig tot her voorgevallene binnen deeze Stad in 't laatst van het Jaar wanneer op eene clandestine wyze onder eenige weinige Ingezetenen is getekend geworden, zieker Dank* Adres aan zyne Doorluchtige Hoogheid, waar van de Ondergetekenden niet ondienstig oordeelen hier nevens fub. A. een Copie te voegen , genomen naar een Affchrift van ecu daar van gerouleerd hebbend

gefchreeven Exemplaar; doch welke preienfe

zêle voor het Stadhouderlyk Huis , des tyds, oy den Magiftraat als zorgelyk is befchouwd geworden, ea daarom de verdere tekening door *t Officie van den •Heer Hoofd-Officier belet.

Als een tweede conlidereeren de Ondergetekenden, Ut voornemen, waar van zy, in qualitekVan ScheC 3 pe*

Sluiten