is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den KOORTSBAST. 243

maal, met een' onvergelykelyken uitflag, gebruik heb zien maaken.

Doch, alhoewel de bast in deeze ziekten niet dienftig is, behalven uit hoofde van koorts, zwakte, kramp of fmelting der vogten, en men 'er zelfs dan nog voorzigtig mede te werk moet gaan, egter is 'er ook eene andere foort van hypochondrie en melancholie, wier oorzaak, dikwyls niet gemakkelyk weg te neemen, in het zenuwgeftel fchuilt. Hier wordt de koortsbast , zo zeer als ergens, vereischt; maar

a. Zyn vermogen tegen de koorts wordt menigmaal verydeld door de overgroote gevoeligheid des ligchaams. De lyders worden, ftraks na het inneemen van den bast, met walging en braakzugt aangedaan ; en niet zelden braaken zy hem uit; of, zo zy hem by zig behouden, ontftaan 'er benaauwdheden, winden, oprispingen, kramp in de keel, en de zogenaamde globus hyftericus. Alle deeze poogingen der natuur, om de artfeny te bearbeiden, kunnen door haare hevigheid nadeelig worden, 't Is derhalven raadzaam , dat men 'er de middelen by voegt, welke wy beneden (B. 2.) zullen opgeeven , en die zagte krampmiddelen , welke wy boven reeds hebben voorgelteld.

b. De verfterkende kragt wordt door de zelfde oorzaak belemmerd. Hier komen anodyna, antifpaj'modica en narcotica te pas.

c. De bederfweerende kragt fchiet in deeze ziek-

Q 2 ten,