is toegevoegd aan uw favorieten.

Beredeneert constitutioneel woordenboek, waarin [...] gevonden word alles wat een burger [...] nodig heeft te weten tot verstand van zijne rechten en plichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€6 KAA, KAM.

Josfïng der Goederen zal moeten gefchieden. Ën ten tienden: ïtv geval van ontdekte Sluikerijen, zullen de boeten en ftraffen, tot hiertoe gebruikelijk, en uit kracht der vigerende Wetten geappliceerd wordende, blijven ftand houden en voortduuren, gelijk ook mede in dezen zullen blijven ftand grijpen, de Premien en Portien7 door den Aangever, in kas van aanhaling, genoten (*).

TCaAPVAART. De ondervinding heeft geleerd, en doet ons dagelijks ervaren, dat alle afbreuk, die men den Vijand kan toebrengen , hem verpligt tot den Vreede. De Koophandel en Zeevaart, bij de meeste Volkeren de bionnen van derzelver beftaan Zijnde, is het natuurlijk, en eene wiskunftige waarheid, dat, wanneer dezelve belemmerd of gefnuikt worden, allen, van den gegoc-dften ingezeten tot den minften daglooner, de rampen van het oorlog te duchriger gewaar worden. Onze Voorvaderen hebhen daarom, in tijden van oorlog, niet te vergeefsch er zich op toegelegt,- om door Kaapvaarten den Vijand te benadelen. Deze taak bragt hun enorme winflen, en den beftrijder veele fchadens aan; het Vaderland deelde in de overwinningen, en de Burgers gevoelden de voordee'en. Het Uitvoerend Bewind bevordeit, in tijd van oorlog, de Kaapvaart, derhal ven is nu de pligt van ieder Burger, om daarin deel te hebben. Aüe van Staatsr. Art. 121.

KAMERS, of Plaatfen, waarin Vergaderingen worden gehouden; zoo heeft het Vertegenwoordigend Lichaam twee Kamers, waarin het vergadert. De Eerjle Kamer in het Nationaal Gebouw, weleer de danszaal van den gevlugten Stadhouder; en de Tweede'Kamer in de Zaal,, waarin wijlen Hun Edele Grootmogenden de Staaten van Holland vergaderden. Men noemt ook Kamers de twee Vergaderingen van het Vertegenwoordigend Lichaam zelve. Tot het daarftellen en verdeelen van hetzelve Lichaam, houden alle de Leden van dit Lichaam jaarlijks op den laatften Dingsdag der maand Julij eene Algemeene Vergadering. Elk der beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam fielt haare eigene Ministers en Bedienden aan, en heeft eenen Secretaris en Boodfchapper van Staat. Ook heeft ieder derzelven het recht van Politie in de plaats haarer Zitting. Geene der beide Kamers kan wettiglijk raadplegen, ten zij de volltrekte meerderheid van alle de Leden der Vergadering tegenwoordig zij. Zie Verjtlaatfing. Wanneer de een of andere Kamer haare zitting voor langer dan voor drie dagen wilde verfchuiven, wordt er vooraf eene onderlinge overeenkomst der Voorzitters van beide

Ka-

O Zie Paliitatit var, het Vit\)?rir,ii Brxiud, v»n den * , . ifg§.