Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOO, VRE. 227

het aan allé de Leden door de Bodens kan aangezegd worden, bij billietten; welke billietten zullen moeten getekend zijn door den Voorzitter, of door den Secretaris. En zullen, in' zoodanige buitengewoone Vergadering, geene andere ftukken ijl overweging worden gebragt, dan de zaak, om' welke de bijeenroeping of befchrijving is' gefchied.

,'" "

In' geval van ohpaslijkheid, of noodzaakclijke afwezigheid van den Voorzitter, zal de laatst afgetreden- Voorzitter, zoo lang deszelfs plaats bekleden. 1 ' 8.

De afgetreden Voorzitter zal niet wederom verkiesbaar zijn, dan na verloop van twee maan; den of vier verkiezingen.

Concept Stembriefje.

' Lfö '*•"•* 1 ' 1 5i

De Ondergetekende behoerrit tot Voorzitter' van de Eerite Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, voor de eerstvolgende veertien dagen , den 1 Burger . . . . Ha£?e ....

I Aftum den ....

Atle van Staatsr. Art. 57, 66, 89, 189, Regiem. Litt. A. Art. I, 4, s, 7, 11, 13, 27, 37, 39, Regiem. Litt. C. Art. 7.

VREDERECHTERS. Derzelver inftelling is eene voortreflijke zaak. Zij is de Schutsgodin der Burgerlijke Vrijheid, de befchermfter der veiligheid van perfoon en goederen. Zij bewaart de ingezetenen voor vernielende pleitgedingen. Zij knot de hoop van roofziekige pleitbezorgers, die al rondom den buidel van Mercuur zwieren, om denzelven ledig te plukken, en de geheiligfto rechten en billijkfte wetten als eenen wasfen neus draaijen, zich behelpende met vitterijen, en grondende op enkele woorden. Door deze inrichting, zal geen armoedige behoeven te bukken onder het onrecht, om dat de vrees voor kostbaare pleitgedingen bern beknelt. Geen geldwolf zal langer, op zijne fchatten zittende, de armoede knevelen, noch, onder bedreiging van procesfen, of onder bedwang van zijn geld", rechten aipersfen, welken hem P 2 geen-

Conform het hier neverdlaande.

-

■ rtoxas eb 8i'ls* rrerri . \ .

Model der Stembriefjes.

Tot Voorzitter der Tweed: Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen volks, word, voor den tijd van de volgende veertien dagen, geftemd de Burger Reprefentant

Sluiten