Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

134-

Ten derdenmale zal hy het getal niet minder dan op negen mogen brengen.

'3S-

Deze zullen de zaak onderzoeken, en de Rechterlyke uitfpraafe doen.

136.

De Befchuldigde zal zig van zodanige Raadslieden, buiten de Leden der Nationale Vergadering, als hy goedvind , mogen bedienen , en zig door zodanige Perfonen , als hy zelfs verkiezen zal, kunnen doen verdedigen.'.

137-

De Rechtbank, op de voorfchreve wyze geconffitueerd, zal in geene gevallen van de Pynbank mogen gebruik maken, of den Schuldigen in eenige confiscatie van Goederen mogen condemneeren.

138.

De manier van Procedeeren in criminecle zaken, zo als dezelve in Holland gebruikelyk is , wanneer iemand in een ordinair Proces ontfangen word, zal in.dezenworden gevolgd, en zullen dezelve Procedures met opsn Deuren moeten gehouden worden.

139

Indien de Rechters den Aangeklaagden onfchuldig verklaren , zal hy wederom zitting in de Nationale Vergadering bekomen, en de verlopen Daggelden hem worden toegekend.

140.

Indien zy hem fchuldig verklaren, zullen zy de firaf bepalen, en de Aanklager of Eisfcher zal die doen ter uitvoer brengen.

141.

De kosten dezer geheele Rechtspleging zullen in alle gevallen, uit de Nationale Kas betaald worden.

142. De

Sluiten