Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

foude mogen • noemen, die ouer Kennemerlant ende Kennemergevolch geheuen fullen worden; ordonnerende onwederroupelicken by defen den ontfanger ofte ontfangers derfeluer middelen, contributien ende fubuentien, dan in . der tyt wefende, den voorfcreuen; Burgemeesteren ende Regeerders vati Haerlem daer vuyt hen zóe vele theuren contentemente te asfigneren, omme daer vuyt den geheelen termyn ofte tcort te mogen ontfangen; ende mits voor de eerfte reyze ouerbrengcnde copie auctentyck van defen, met behoorlicke quitantie daer op dienende, fullen den ontfangers de fomme in yuytgeuen gepasiéert en geleden worden, Éiide belouen d' voorfcreue Staten denfeluen Burgermeesteren ende Regierders noch te betalen, vuyte cerfte penningben, die van de generale middelen binnen Haerlem geheuen ende ontfangen fullen worden, de fomme van twee Duyzend gelycke ponden, tot bulpe ende asflftentie van de costen der reparatien, die aen de groote Sluyfe tot Sparendamme gedaen, énde by die vah Haerlem verfchoten zyn, die dén ontfanger derzeluer middelen, mits ouerleverende hier van extract ende behoorlicke quitantie, geleden fullen worden in reeckeninge; ende fal de Stadt van Haerlem vry ende exempt wezen in den ommeflagen vari den contributien, die men doen zal, omme dandere Steeden van heur luyder groote reeckeninge te betaelen.

Voorts zoe hébben zyne Princelycke Excellentie ende die Staten beloofd ende belouen by defen, die' van Haerlem de faclo wederomme te ftellen in de p'osfesfie van allen heuren prceminentien ouer den dorpen van Kennemerlant ende Kennemergevolch, als zy ' ouer XX, XXX, XL ende L jaeren gehadt hebben'> zonder dat hen zal obfteren die verandcringe, die G a zee-1

Sluiten