Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

tionale Goederen afgezonderd gebleven is, om daar uit, even als uit het Comptoir der Geeftelijke Goederen in Holland, de Traclementen van dePrcdicanten ten platten lande, hunne Weduwen, en wat dies meer zij, te betalen, gelijk dit ook reeds bij de voorgemelde Inftru&ie was bevolen.

Hier kwamen nog bij de Goederen van verfcheiden Conventen, mede ten voorz. gebruike, hoewel niet alleen voor het platte land, volgends accoord en uitfprake van den 29 Julij 1581, (bij Bou D. 2. bl. 28,) onder een bijzonder opzicht van de Staten gebragt, ook met een oogmerk, om daar uit een feminarium voor de Gereformeerden te ftichten, en zelfs met dit nauwkeurig beding, dat ook de Inkomften van Olie, Wasch en Wijn tot onderhoud van de Hervormde Predicanten moeften worden gedeftineerd.

En toen men, in den jaare 1679, ;befloot, eenige van deze Geeftelijke Goederen te verkopen, luidde het befluit daartoe, zo als het onder de Refohuien der Staten, Veneris 10. Janu. 1679, post prandium, gevonden wordt, aldus: Ter vergaderinge gehoord zijnde het rapport, enz. _ Is na iterative voorgaande deliberatiën eenparig goedgevonden, enz. — Eerftelijk, enz. — Ende dat om te hunnen vervallen en betalen de laften, geaffecteerd aan de Comploireu van de gebeneficeerde Goederen, ende de vier Staten Conventen, onder dewelke alle de Predicanten, der zeiver Wed. tra elementen, en anderen van dergelijke natuur zijn gecomprchendeerd, zouden kunnen werden verpoft eenige Landen

Sluiten