Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 17 3

- De Hoofdplaats van denzelven is Bolswerih bevattende 2783 Zielen, 'en 6 Grondv., bebalven dit4 liggen nog in /ieze Ring de Steden HarUngen, groot 7456Zielen, en. 15 Grondv., Hindelopen; groot 1500 Zielen, en 3 Grondv., 'Stavoren, groot 1236 Zielen, en 2 Grondv., Sneek, groot 4893 Zielen, en 10 Grondv.j, en rist, groot 1144 Zielen, en 1 Grondv. VoordS •de Dorpen Burgvverd, Lcllum, Hartwerd, OldeCloostcr en Ugo Clooster 1 - Arum 1 - Kimswerd 1 Pinggum i - Wons, Engwier, Cornwerd, Zuricfo. en Piaam 1 - Almenum 1 - Witmaarfum 1 - Schettens, Schraad, Longerhouvv en Hogtum 1 - Makkura 4 - YVoramels, Waaxens enCubaardi - Ooster-end en Hydaard 1 -Ysbregtum, Oosthcm en Tirns 1 JVieuvvland , Folsgara en Tjalhuyzen 1 - Abbega, Wolfum en Westbem 1 - Tjerkwerd, Dedgum, Hieslum en Groenterp 1 - Gaast , Ferwoude en Idfcgahuizen 1 - Exmorra, Parrega en Allingawier 1 - Workum 6 - Molquerum en Coudum 2 Oudega, Idfega, Gaasmeer, Nieuwhuyzum en SandVirde 1 - Oflingawier, Gauw , Oppenhuizen en Uitwiilingerga 1 - Hccg, Jutryp en Hommcrts 2 Scharnegoutum, Goijinga en Loyenga 1 - te zameni uitmakende 71 Grondv.

De IV" Ring

Heeft ten N. tot, Grens den ie Ring; ten O. deri 5e Ring; ten Z. den ie Ring van het Depart. van den Ouden Tsfel} ten W. de 2? en 3= Ringen,

Deszelfs Hoofdplaats is het Dorp N oor derDra gten, groot 1928 Zielen en 4 Grondv.; bevat-

Sluiten