Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2f5 BYVOEGSELS en

deez, toen ten tyde, nog aan 't hoofd der zaaken niet eens geplaatst was. ; Bl. ".8 r. i. „ Petrus Dathenus." Men zie veele byzonderheden, nopens deezen kundigen , maar driftigen, Kerkhervormer , van wiens charakter onze Gefchiedfchryver, reeds voorheen, een' aanmerklyken trek heeft opgegeeven, onder anderen, in de, hier onder aangehaalde, plaatfen (V).

Voor 't overige weet men, dat de beryming van Dathenus , na het fchryven van onzen Wagen. , uit de hervormde Kerke dezer Landen geraakt en, op last der Bondgenooten, ten jaare 1773, eene nieuwe en verbeterde is ingevoerd.

. B]- 3°- r- 5- » La Mouilliere." Leez, hier en elders, la Mouilleri: (a).

Bl. 30. r. 11. v. o. „ Pruneaux." Zo fchynt mén den naam van deezen Afgezant, toen ten ryde, by onze Lundfaaten, meest uitgefprooke» re hebben; immers, men vindt ze dus, mer pwce lettergrepen. by fommigen der onzen ( b). gefpeld. In de Refolutien van Hollai'd, leest men meest d'Esprimeaux (Y), maar dit kan een drukfout zyn en, in 't oorfprong-

lyke,

(z) Br.r, /. t, 19 B siï. lef en Laster van Dathenus, by W. ib Water [lifter ie der Hervormde Ketke te Gend. bl. bl. .S ■■ itl. als mede de "maten en Articulen, daar op Petrus Dathsw . tegenaeordeliek gevangen, is gevraegt gtvieeft, en Veramwdynghe f. tri Dltheni. op die Articnten , bem, zinder name zynes aenclagers , tocgejle.'t; onder de Bylaje vat) s G» a ' ■ . «ir's Ttvee bendeedjaarige Gedagienis van bet eerflt Synode der Nedertandfcbe Kerken ender 't Kruis Zie ook s'Gïavez. Unie l/erdagt bl 2.-oer, 231. en Chartert, van Vriesl. 4 D. bl. 511.'

(a) Petit Cbron llv. 13. f. 505. en Bor , /. e 10 B. él. 46". Hoofd, Nederl. Hift 21 B. ƒ 920.

(J> Ho.jre en Bos , //. ec. in de Goudfche Vroedfch. Refol. 17 Sept. 15S4. bl. 157 heet hy BE Pkuneaolx.

(e) I. e. sj en 28 Aug. 15I4. tl. 507 en 518.

Sluiten