Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 BYVOEGSELS en

't geen de Staaten van Holland tot „ groote meer" van den Lande reekenden (m\ De bezeildheid der Spaanfche Galeien ruoet egter ongemeen geweest zyn, want ook de OnderAdmiraal. Jan Gerbrandsz, met twaalf Schepen by 't Klif van Kalais, op dezelven wagtende^ ging , by 't eer.>t gewaar worden , wel op hun los, maar zy, met eenen goeden topzeils wind , alle zeilen byzettende en van land wykende, maakien zo veel fpoed, „ dat onze „ Schepen, fchoon hen, van s'morgens ten „ 5, tots'avonds ten 4, uyren, vervolgende „ ze niet konden achterhaelen;" \ geen ook andere, niet lang te vooren, van de Kust vanSpanje koomende, niet hadden kunnen doen; terwyl de Engelfche,door Elisabeth, ten gelyken einde, byde Nederlandfche Scheren gevoegd op eene vry fchandlyke wyze, om het ftormend weder onder Duins geweken waren f». De Algemeene* Staaten, ontzet door Spinola's aankomst vertrokken, nevens den Raade van Staaten' op den 18 van Herfstmaand, naar Gorinchem,' om met zyne Doorlugtigheid, zo over de bezet! ting der Zeegaren, als andere gewigtige zaaken perfooniyk te raadpleegen (o); ook wierdt' eerlang, her gat van Sluis met negen Schepen bezet (p), welken , evenwel, by ftil weder, zig niet roeren kunnende , door de Galeien zeer wierden geplaagd, 't Was één deezer Schepen, 't geen alleen, volgens onze Wagenaar, zig twee uuren lang tegen de Spaanfche Vaartuigen verdedigde, en waar op Hopman

Le-

<V> Refol. Holl. i4 sepr. f509. 11. s?6. W Relul. Holt ay Sept. 1559. iu 407.

Sluiten