is toegevoegd aan je favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het negende deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het IX. DEEL. po

dat het zelve „ beuanden was, in geheel „ niet te accorderen wet 't gene, dat met zyn „ E. gehandeld was; " ook wilden zy, dat Neyen zyn voorlrel, naar een affchrift van dit verhandelde, veranderen zoude. My heugt niet gevonden te hebben, dat de laatstgezegde hier aan voldeedt (y).

Bl, 264. r. 10. Befluit van Vlisfingen." Men meldt my, in de Refolutien dier Stad, niets van dit befluit te hebben kunnen ontdekken.

Bl. a68. r. o. r. „ De Franfche Gezanten fpoedden zig naar den Haage." Zy wierden, zeer ftaatelyk, door Maurits en Graave Hen~ rik Fredrik, tusfchen Delft en den Haage, ontvangen en, ter laatstgemelde plaatfe, geleid naar de wooninge der Prinfesiè, Weduwe van Willem I., heden gezegd het oude Hof, alwaar zy , zo als, ten dien tyde, de gewoonte was, ten koste der algemeene Staaten, wierden onthaald. De Afgevaardigden van deeze laatften ^ als ook die der Staaten van Holland, kwamen hen begroeten (3).

Bl. 271. r. 9. v. o. „ De Monnik — toefde, te Delft." Hy was 'er zekerlyk,by 't doen van den voorflag aan den Griffier Aerssen (zo vindt men dien naam, in de Refolutien der algemeene Staaten, gefpeld) ; doch , kort daar na, deedt hy een' keer naar Brusfel, van waar hy en, byzonderlyk, Spinola , (die 't werk der vrede niet alleen behartigde , maar beftuurde,) op den 18. van Zomermaand , over het te rug ontbieden derVloote, aan de algemeene Staaten fchreef(ö). Bl.

(y~) Refol. der Staat. Gener. yan 10 en 21 Mei 1617. (s) Rtfol. der Staat. Gener. 1 Mei 1607. bl. 146. (aj Giustiniano /. e. p. $07. Refol. der Staat, Gener. 25 Juny 1607.

G 2