Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2+ BYVÓEGSELSen

„ lastinge, die haer Edele Mogenden, hier „ bevorens, hadden willen exigeeren, ende „ eenige Uycleggers te gebruycken, om de on„ willigen daer toe te obligeeren, en dat fulcks „ op morghen, aenvangh foude nem^n." Men befloot hier op, terftond, dat de Hollandfche Schippers aan zodanige verging, indien zy waarlyk gefchiedde, niet zouden hebben te voldoen; dat men, des noods, feitelykheden, mee feitelykheden, ook door de fterke hand, zoude hebben te keeren, en dat de verfchillen, tusfchen de twee Provmtien,nietzouden worden bygelegd ten zy den befchadigden eerst vergoeding 'was' gedaan. Ook wierden de Admiraliteiten befchreeyen,om de middelen, totnadruklykeuitvoering der Refolutie van hunne Edele Grootmogendheden, te beraamen, doch niet, dan na dat de Kaadpenfionaris en eenige Staatsleden, mee den Heere van Odyk, over de belasting van een i urf, nader zouden gefproken hebben (e\ Dit laatfte gefchiedde, den volgenden dag. De Hollanders deeden nieuwe voorflagen, doch de Zeeuwen zeiden; „ dat fy niet waren gequali„ ficeert om, over het different van den voorfz: „ Turf, in conferentie te komen, en niet kon„ den afzyn te verklaren, dat de Heeren Staa„ ten, huyden, of immers morgen, de voorfz* „ belastinge van de voorfchreve pajferende „ fchepen, fouden doen vorderen." Dit gaf ernftige woordenwisfelingen tusfehen partyën. De Hollandfche Gevolmagtigden maakten den Zeeuwfchen deRefolutie hunnerEdeleGrootmogendheden, van daags te voren, bekend, verklaarden onfchuldig te zullen zyn,zo aan de fchande,die

dit

it) Refol. ya« Holl. ÏS Sept. i«i. il. 4SÏ cn 434.

Sluiten