Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op hst XV. DEEL: §|

Sarinamen — wffrdt opgedraagen aan de Westlndifche Maacfchappy deezer Landen. 1 'c Hadc lang gedraald, in wiens hadden Suriname zoude geraaken (V). Zyne Hoogheid, in den jaare I075> zynen gewezen' Sekretaris, Pieter du Moulin, aangefteld hebbende tot Gouverneur van Suriname, was dit (gelyk ik reeds heb aangeceekend (V) ) in 't algemeen, den Staaten van Zeeland onaangenaam. Zy, die, ten deezen tyde, ook met den Prinfe verfchilden, nopens het aanneemen des titels van Hertoge van Gelderland (x), beflooten zelfs, Odyk , ernftelyk, te verzoeken, om, door zynen invloed tenHove, dien Vorst te helpen beweegen, „ eerftelyk, dat „ fyneHoogheyt de goetheyt geliefde te hebben, „ om de faken in Suriname, byprovifie, nog

te laten by het Commandement en dire&ie3 „ dat aldaar, jegenwoordigh, ge voert wert, door „ den Capiteyn Pieter Versterre ; als waar „ aan de Provintie merkelyk gelegen was, om „ redenen, die den Heere van Odyk waren —« „ voorgehouden. Ten anderen, om, aan zyne „ Hoogheyt, de geheele Colome van Suriname

te prefenteren, om, daer over, met de Provin„ tie in cnderhandelinge te kamen, alfoo die, „ in zyne Hoogheyts handt en onder fyne „ abfolute direclie zynde, aen fyn Hoogheydc „ een merckelyke groote advantagie foude „ konnen geven, immers ongelyck meerder,

als de Provintie daer, oyt, van foude konnen

trecken, door dien defelve, daer over, te

» veel

(V) Refol. Holl. asSept.iöSr. £/.484.

(mi Zie 14 St. 11. io5. op Wagen: Vaderl. Hift. 14 D. II. $41. reg. 2. ttan ander*.

(*)Notul. van de Scaat. van Zeel. 11 —16 Fehr. 1679. BI 3o-« J9. Verg»l. Wacem: 14 D. tl. J4*—ss8. ea tl. 3<3i-j«fi,

Sluiten