is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het vyftiende deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XV; DEEL.

77

met den Koning, over deeze zaak, in zeer ernftig gefprekgeraakt. Hy deedt, zyner Majefteit, ten duidlykften zien, hoe men, alnier, niets minder hadt be-oogd, dan hem, door dit beding, te beleedigen; dat, in tegendeel, de Lyst der te betaalen',Coni'ulaat-regten, aan 'de Engelfche Kooplieden zelve, zo ongevallig geweest was, dat deezen verklaard hadden, hoe zy, voorheen , alhier te lande, nooit eenige dier regten betaald hebbende zig daar tegen, als tegen eene daad, die van hunne beleeftheid moest afhangen, zouden verzetten; dat de Staaten, overweegende de onaangenaamheden, die, hier uit, zouden kunnen voorzoomen, en dat dit geheele werk alleenlyk zyner Majelteits, niet hunne, Onderzaten raakten, begreepen hadden, geen voorzigtiger weg te kunnen inflaan, dan, voor zo veel hen aanging, de meergemelde regten toé te liaan, doch 'er/by. te voegen, dat, zo 'er gefthil ontftondt., het zelve, geheel en al, zou worden overgelaaten ,aan de Engelfche regtbanken. De Koning gevoelde de kragt deezer redenen, verklaarde ,. „ op die zaak, niet al te wel, te zyn gevat geweest" en wees den Nederlandfchen Gezant naar den;Graave vzaMidkton (V). Dan, gelyk ik reeds.gezegd heb, men vondt, hier te lande, geraaden* uan s'Koning verzoek te voldoen. Die infchikiykheid, egter, werkte weinig uit. Hy klaagde, al rasch daar na, dat dé Admiraliteit van de Maaze, den Engelfchen Schipperen, die ds Confulaat-regten niet betaalen wilden, egter vrybrieven?-gaven, waaromtrend hy voorziening liet "pasport* vraagen. De Staaten lieten antwoorden, dat zy geen nadeel aan die regten wilden toebrengen,

maar

fti) Brief van den Ambaff, Van Citters, 7, 17 Febr. 17SS.