Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 }

nevens verfcheiden andere posten; ïntusfchen is alles ftil in de Stad.

's Morgens ten 9 uuren was door den Heer Kornetis van den Bosch , in de Vaderlandfche Sociëteit, gedaan de volgende aanfpraak:

Mijne Heeren, waarde Mede-Vader/anders en Stadgenooten !

Naa 't oeffenen van een taai geduld, en het vergeefs aanwenden van alle zagter middelen ter reddinge van onze pericliteerende vrijheid, is eindlijk het tijdftip gekomen, waar in men zich volftrekt genoodzaakt ziet, wil men niet alles verloren geven, tot het doen van eenen fterken en zeer gewigtigen ftap. De Wel Ed. Manhafte Krijgsraad dezer Stad en Heeren Geconfittueerden zijn gerefolveerd, met goedkeuringe en medewerkinge hunner Conjlituenten, op heden eenige Leden der Vroedfchap te removceren. Zij zullen dit doen op den voorgang van het magtig Amfterdam, alwaar zulks voorleden zaturdag gefchied is. God zij geloofd dat dit aldaar is geëffectueerd, dewijl aan den eenen kant onze toeftand geen verdei'uitilcl gedoogt, en aan de andere zijde deze demarche alhier, zonder van het foutien van Amfterdam ter Staatsvergaderinge verzekerd te zijn» hoogstgevaarlijk zou wezen, en ligtlijk gevolgen

kun-

Sluiten