is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken, rakende de procedures, voor den Hove van Holland, wegens het voorgevallene te Rotterdam in den jaare 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95 )

de een narré van het voorgevallene daags te vo<h ren in de Vroedfchap aldaar, rakende de remotie van zeven Raaden en derzelver plaatsvervulling door anderen: als mede op de Requeste van

Oud Schepenen der Stad Rotterdam, verzoekende Hun Ed. Groot Mogende prompte en efhcacieufc Voorziening tot redres van al het gebeurde terzake ,-oorfz.; en noch op een misfive van den ge-

melden - —- C. S. van den 2 dezer, met

een nader expofé van hun bovengemelde narré; voorts op een misfive van Burgemeesteren en Regeèi èrs der voorfz. Stad van den 23 Apriï, op ' u' ;er remotie van zeven Vroedfchappen uppléïie van derzelver plaatzen, mitsgahet gebeurde bij die gelegendheid; en op c ae nadere misfive van dezelve van den as dezey, houdende, dat zij, in de gefteldheid van zaken bij die misfive omfchreven, raadzaamst hadden geoordeeld, de convocatie eener Vroedfchaps Vew gadering te. moeten dilaijeren, tot dat zij met zodanige ordres van Hun Ed. Groot Mog. zouden worden voorzien, waar door zij in ftaat gefield wierden eene zodanige Vergadering te kunnen convoceeren i alles breeder onder de Notulen 'van den 25 der voorleede, en 3 dezer Maand geiafereerd.

Is goedgevonden en verftaan bij deze te yerklaren, dat de zaak bij de voorfz. Misfives en Re-

ques-