is toegevoegd aan uw favorieten.

De recensent, of Bydragen tot de letterkundige geschiedenis van onzen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yz Spallanzani en Sennebier over de Spysverteering.

dog hy nader onderzoek bleek het, dat deszelfs maagfap door ouderdom en ongerteldheid zyn vermoogen verlooren had. In den valk, den eerden dag-roofvogel met welken de Heer S. proeven nam, bleek het ook ten duidlykden, dat de fpysverteering zon. der eenige wryving der wanden van de maag gefcbiedde. Het ma gfap van dn d,er bezat mede het vermoogen om beenderen op te losfen, dog alleen by laagen, zonder dezelve geheel te doordringen, zo als by de uilen had plaats gehad. Tanden, vederen, hoornagtige zelfflandigheden, en de binnenfte rok van gefpierdê maagen, wierden door hetzelve niet verteerd; de fterkst gedroog. de peezen daar en tegen, leder, en fchaapen vellen, wierden in weimg tyds in hetzelve opgelost; dog groeïjende zelfflandipheden wierden m hetzelve voldrekt niet ontbonden. Dezelve verfchyn. fels deeden zig ook op in eene lange reeks der vernuftigde proe. ven met eenen zwarten arend, welke een wyfje was, en dus gelyk zulks by alle roofvogels, in tegendelling der overige dieren P aats heeft, veel grooter en fterker, dan de mannet/es. De are, 3 echter verteerde ook groeijende zelfdandigheden, mits dezelve van eenen zagteren aart dan graanen waren, en zy door dezelve gevoed kon worden; iets, het welk men by andere roofvogels nimmer heeft waargenoomen. '"uivogeis

en ïnd?.vï ï vl,e*'ge maagen, hoedaanige in katten, honden, en emdelyk ook,in den mensch gevonden worden. In de katten en honden gefchiedt de fpysverteering mede zonder eenige kS wryving door de wanden, en alleen door het fap der m£V.De kronkelende beweeging, welke men, geduurende de fpysvertee ring in de maag dezer dieren waarneemt, gefchiedt alleen om het voedzel van de hovende mondopening derzelve lang 3m n ar

o, f d/nde ' °rP,enir'g' M den twa^ingerdarm te voeren. De on bindende eigenfchap van het maagfap der honden, flrekt zit ook uit tot taa„e peezen, vliezen, en zelf tot beenderen; het welk door eenigen, dog, zo als door deeze proeven blykt zonder reden, in twyïTel is getrokken. y ' ÜQI

Om het fpysverteerend vermoogen van den mensch zonder eenig gevaar te konnen beproeven, bedoor de Abt alle de voedzeis, hier toe gefchikt, in linnen bekleedzels te doen, en waagde het vervolgens, om deeze zelve in te flikken. Na verloop van eenige urnen raakte hy dezelve langs den gewoonen weg kwvt en vond dezelve grootendeels ledig, zynde de daar in geflootené lpyzen , voor het meerderdeel, volkoomenlyk verteerd. Dewvl etrter de wryving der maag op het linnen bekleedzel mede oorzaak dezer fpysverteering zou hebben konnen zyn, achte hy het nodig du door nadere proeven te onderzoeken. Ten dien einde overtrok hy kleine houten buisjes met linnen, vulde dezelve met eenig voedzel, en bragt dezelve in zyne maag. Na hetloozenderzelve,

be-