Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ maandlyksche katalogus, Mengelwerken, &c. $óï

a. Allen, die aan onze onverbeterbaare leerftukken, eenige " '„ hoe kleine, veranderingen durven maaken. En op deeze „ lyst ftaan alreeds tegen het eerst te houden Inquifitie,, gericht:

„ i. De Heer Reclor da mm, te Berlyn. „ 2. De Heer d. teller, te Helmfiad. „ en ten

„ 3. De Heer Profesfor easedow, te Altona. „ b. Zulken, die tegen het gezach van oude en eerwaardige uit-' „ leggers der heilige fchriften, tegen lang voor goed en „ gangbaare Hellingen in de oordeelkunde (\critica~), en tegen de gewoone wys van verklaaren, zich verzetten, " met Oosterfchegeleerdheid, Philologifche beöordeeling, „ Wysgeerige kundigheden, en vooral, met gezond menfchen verfland; om daardoor, ftilzwygend, de helderde , lichten der Proteftantfche kerk, als domooren, tentoon te ftellen; wyl zulks alles tot fpotte onzer dierbaare orthodoxe leeraars, en gevolglyk, ter verkleining van Gods

„ eer, die in zyne dienaaren ml geëerd zyn, ftrekt.

„ De eerfte op deeze lyst zyn:

„ ï. De Heer Hofraad michaSlis, te Goltingen. „ 2. De Heer t. ernesti, te Leipftg. „ 3. De Heer d. semler, te Halle. „ en ten

„ 4. De Heer Opper ConfiJloriaalRaadsv al ding ; „ te Berlyn.

c. Zulken, die, zonder verlichting, ja zelf zonder christenen " , te zyn, zich alleen toeleggen, om met hun eigen ver\ ftand zich bezig te houden, in befpiegelende wysgeeri" ge onderwerpen; en daar door de begocheling zo verre " dryven, dat zy van eene christelyke Academie de pry" zen, die alleen den christenen beloofd moesten worden, " door philofophifche verhandelingen verwerven; iets 't " welk onmooglyk, zonder een verborgen haat tegen het " christendom, gefchieden kan. Daar onder behoort voor„ namentlyk:

„ De Heer moses mendels-zooN,Joodegenote, „ woonachtig te Berlyn. d Zulken, die, door hunne fpotternyen, zekere door onze '' ' voorvaderen uitgekozene methoden in het ftudeeren belachelyk maaken, daar evenwel, door deeze methode !' het aanzien der waardige werktuigen Gods onderfchraagd, ia verhoogd wordt. Uit zulke handelwyzen kan men " eenen haat tegen het werkend christendom zonneklaar

bewyzen, tegen alle godsdienften, en tegen de

9 li 4 » hel"!

Sluiten