Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joz maandlyksche katalogus, Mengelwerken, &c.

„ heilige werktuigen, die haar verbeteren. Ja, vertuid» „ in zulke fchimpfchriften, waar in men geftorvenefpree.

„ kende invoert, de naam van God dikwyls gebruikt,

„ en dus ook, gevolglyk, misbruikt wordt, tegen beter a weten, en eigen licht aan, zo bedryven zulke fchryvers „ niets minder, dan de zonde tegen den heiligen geest; ,, ert die wordt noch in deeze, noch in de toekoomende „ eeuw vergeven; en daarom zyn ook in de Hamburgfche „ Nachrichten, met het grootfte recht, als zoodanig aan„ gekondigd, de gefchriften van den Heer Hofraad klots, „ die in de godlooze Berlynfche Lilteratuurbrieven gere' „ cenfeerd zyn. Tot deeze gefchriften behooren ookalle „ zulke en foortgelyken. En in deeze klasfe plaatfen wy „ alle opftellers deezer verderffelyke werken , uit wier „ Calvinifche Leugenbekken, {*) niets dan dwaasheid te voorfchyn komt: terwyl zy over zuivere egte Theolo„ gie, ja zelf over den diepen Theologifchen Philofooph n crucium in hun hart lachen." Dan naardien, tot ongeluk voor de belangen van het rechtzinnig geloof, de meesten deezer ketters, onderdaanen zyn van vorsten , welke niet die blinde gehoorzaamheid aan het gezach der kerk verfchuldigd zyn, die de godvruchtiger en gelukkiger middeleeuwen onderfcheiden hebben, zullen de misdaadigen in het eerlte auto-da-fie, flechts in beeldnisfe geftraft worden.

Het tweede deel heeft tot voorreden eenea brief van Jufvrouw t> e k e n , in welken zy, zo wel in haaren naam, als ook in dien van haare vriendin wolfp, zeker dom en fchandelyk gefchrift, waarmede men onder den tytel van Aanhangfel op JVillem Leevend de waereld bedroogen heeft, volftrektlyk ontkent van haare hand te koomen. De wyze op welke dit gefchrift, het welk wy niet dan in naam kennen, hier voorgedraagen wordt, doet ons naar het zelve te minder nieuwsgierig zyn.

Het volgende gedeelte van den XXXVUL brief, aan den eerw. Redelyk, zal, naar ons inzien, den leezer eenig denkbeeld geeven van de wyze op welke het karakter van den veronderftelden fchryver fteeds in het oog wordt gehouden , en hem tevens tot geene

on

„ (*) Deeze uitdrukking, waar van wy ons met vrucht in onze Ifmiurg'„ fche Nachrichten , zeer dikwils bedienen, zoude misfchien iemand,die niet „ zeer bekend is met de waarlyk ftoute Orthodoxe fchryfwyze, wat al te on„ befchoft — al te hard voorkomen kunnen; als men echter eens bedenkt, „ dat, evenwel, alle Ctlvinisten in de eeuwige verdoemenis belanden moe.

ten; zo zie ik niet, waarom een man, als onze Heer ziegra, omtrent t, znlke luidjes juist veel Franfchc complimenten behoeft te maaken. abït."

Sluiten