Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maandlyksche katalogus, Mengelwerken, &c. $oJ

zeiven zaamenteftellen. Deeze toch is tot zulk eene volmaaktheid gebragt, dat men een zeer omflagtig werk over het moeilvkst onderwerp kan fchryven, zonder hetzelve vooraf in het minfte doorgedacht en overwoogen te hebben. Tot het famenftellen van eeti boek, op zodanig eene wyze ,zyn pen en inkt zelf geene volftrekt noodzaaklyke vereischten ; neen, met eene fchaar en watftyffel of gomwater, bereikt men het oogmerk nog fpoediger. De beknoptfte wyze van welke eenigen der beroemdfte meesters in de kunst van het boekmaaken zich bedienen , is,' zoodanige werken te neemen, die zich het gemaklykst in ftukken laaten fny den, uit elk derzelven die gedeelten uittekippen, welken het minst in verband ftaan met anderen, deezen 'er uitteneemen, op een boek fchoon papier opteplakken, en dit als het handfchrift naar de pers te zenden. Dus doende kan men het genoegen hebben het algemeen een geheel nieuw werk in handen te ftellen; alleen behoort men zorg te draagen om alles te vermyden wat den leezer de minfte aanleiding kan geeven om te gisfen of wel te oncdekken, uit welk boek de zinfneeden zyn uitgeligt geworden; doch indien de werken, waaruit men op deeze wyze het onderhoudendst gedeelte ontleent , daar en boven eenige ernftige be. denkingen behelzen, of wel in meer dan één deel begreepen zyn , is men veilig van ontdekt te zullen worden, ten minfte door zulke leezers , voor welken het werk voornaamlyk gefchikt is; en niet zeer waarfchynlyk is het, dat anderen zich daar omtrend eenige moeite zullen geeven; ten ware de een of de andere der Recenfenten 'er over ftruikelen mogt ; doch deeze geftrenge aristarchen, die, gelyk een zeer geestig man (*), aanmerkt, alleen gefchikt zyn om ftomme burgen te maaken, zullen ligt daarvan af te brengen zyn, wanneer men hun een exemplaar met een zeer beleefd briefje door Iloltrop doe toekoomen.

De wyze van zaamenftelling, die wy hier zoo uitvoerig befchreeven hebben, is inzonderheid gelchtkt voor anecdoun of byzonderheden van een groot man, wiens naam alléén rieuwsgierigheid verwekt; en om uit inwendige baarblyklykheid te oordeelen, deeze fchynt de wyze te zyn op welke deeze bundel uit verfchaidene en verfchillende boeken byeen verzameld is. Met opzicht tot de fchryvers, uit welken deeze byzonderheden ontleend, en het gezag waarop zy fteunen en medegedeeld zyn, heeft de uitgeever het allerdiepst ftilzwygen bewaard. Alles, wat wy uit den tytel kunnen ontdekken, is, dat het werk uit het Hoog-

duitsch

(*) De fchryver van het bericht van inteekening op een werkje getyteld: is Geest. Zie bet bericht op den otnllag van dit neiwnsr onzes werks.

Sluiten