is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a4o N. vam der EEM, en L. van LEEUWEN j

middelen , en hierdoor kwam de ziekte weder ", fchoon zeldzaamer en minder hevig dan te vooren (g). Behalven deze opgetelde waarnemingen verhaalt de jonge münch , dat zyn vader nog een groot aantal epileptici gelukkig genezen heeft, ja dat meer dan honderd menfchen, welke met deze droevige ziekte bezocht waren, door dit middel hunne gezondheid hadden wedergekregen (h).

Het is dan ontwyffelbaar zeker, dat de Belld' donna een voortreflyk vermogen bezit om ftuiptrekkingen te ftillen en weg te nèemeri , en dat zy zelfs langduurige en hebbelyk geworden Ituipziekten, en onder dezen ook de hardnekkigfte eri verfchriklykfte van allen, de vallende ziekte, fomwylen volmaakt genezen , meermaalen verzacht en in min hevige aandoeningen veranderd heeft, dan zelfs , wanneer de beste en beproefdlTe geneesmiddelen geene de minne verbetering hadden te wege gebragt. Echter kan men haar geenzins als een algemeen en fpecifiek krampftillend geneesmiddel aanmerken; de oorzaaken der ftuiptrekkingen moeten nimmer uit 't oog verloren worden; en middelen , welke deze uit den weg ruimen, zyn in elk geval de zekerde Antifpasmodica : s t o l l , die de Belladonna met zo veel voordeel in eenen uit fchrik ontftaanen St. Vitus - dans gebruikt had, vond haar in dezelfde ziekte onvermogend

Cj) Disp. I. p. 27. & feqq. (h) Ibid. p. 13.