Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

astf Oplosjing der zwaarigheden in de

ndbas eene vervolgingen bragten het zo verre, dat dezelven uit hun rechtsgebied verdreeven wierden. Maar deeze fchuddeden nog by hun weggaan het Hof van hunne voeten over hen af: ten teken, dat zy daar geweeft waren, maar aan de zwaare verzondiging en ftraf der wederfpannige Jooden geen aandeel hadden, en ook verder met hun geene gemeenfehap meer wilden hebben Qiy. waarop zy zich naar Iconie, een ftad aan de weftlyke grenzen van Lycaonie, niet verre van Phrygie en Pifidie, begaven. Doch door deeze verdry ving der Apofteien uit Antiochie werd de blydfchap en vreugde der difcipelen aldaar over hunne verlichting zo weinig geftoord ; dat zy zich integendeel, door de krachtdaadige werking des Heiligen Geeftes, zelfs niet weinig in hun geloof aan de zaligmaakende leer van het Evangely yerfterkt gevoelden.

§• 4*.

Paulus ondervindt ook te Iconie een dergelyk lot. Hand. XIV; 1—7-

Toen nu de Apofteien te Iconie aangekomen waren; gingen zy op dezelve wyze (?w ), gelyk voorheen te Antiochie, in de Synagoog der Jooden, die aldaar was, om aldaar een voorftel nopens den Chriftlyken Godsdienft te doen. 't Welk ook met een zo gewenfcht gevolg gefchiedde, dat eene aanzienlyke menigte zo wel van Jooden, als ook van Grieken, welken bet toehooren in de Synagoog

niet

(l) Men zie daarvan breeder het zefdende Dee?. Hoofdft. XXVIII. J. 73.

(m) k*™ to «»ra, feil, , naar hunne gewoonte, Hand- XVII: 3.

Sluiten