is toegevoegd aan uw favorieten.

Oordeelkundige bybelverklaring. Of, De eere en waarheid der godlyke openbaringe van het Oude en Nieuwe Verbond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-6. Oplosfing der zwaarigheden in de

hun aangenoomen worden. Meer voegde by 'er niet by. En daarop gingen de Jooden voor het grootfte gedeelte misnoegd weg; en konden over dat geen, 'twelk zy op dien dag gehoord hadden, onder elkander zeiven niet eens worden.

5. 89.

'En alwaar Paulus twee jaaren lang in eene verdraaglyke gevangenschap gehouden wordt. Hand. XXVIIi: 30-31.

Na dien tyd bleef Paulus wel nog fteeds een gevangene ; maar op die wyze, dat hem vergund wierd, in eene wooning, door hem zei ven gehuurd, te moogen blyven, al waar hy,gelyk reeds bovengezegd is (V), door eenen Krygsknecht bewaakt en bewaard wierd. En hiermede liepen volkomen twee jaaren voorby. Want het verftaat zich reeds van zelfs, dat onder de groote menigte der zaaken, die vereffend moeften worden , de zyne juift niet zo gewigtig zal gefchat zyn, om ze zonder eenig uitftel onder handen te moeten neemen; te meer, wanneer niemand 'er op aangedrongen heeft, om ze |fchielyk aftedoen. Doch dat gefchiedde' niet. Veelligt mag koning Jgrippa ,die den Apoftel Paulus niet ongenegen was, den Jooden zeiven afgeraaden hebben, om hunne klagt by het Keizerlyk Hof te vervolgen, vermits zy toch, in gevolge de voorkomende omftandigheden, weinig daar mede zouden uitvoeren. Maar, wanneer ook dit geen plaats mogt hebben; zo mogen wel de gevolmagtigden, door welken zy, terftond na de aankomft van den Stadhouder Feftus, zynen voorganger, de Stadhouder Felix, wegens zyne onderdrukkingen

en

00 §. 88.