is toegevoegd aan uw favorieten.

Bladwyzer op de Inleiding, door Joh. Mart. Hoffmann, tot de Oordeelkundige bijbelverklaaring van Theod. Christoph. Lilienthal, en op het geheele werk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2-,a BLADWYZER DE R

Godlyke zyn. I. 255, 256. — De vierde tegenwer'

En van dezelve moet men ping: dat de verborgenhe-

onderricht ontvangen uit de den der Christenen van de

Godlyke Openbaaring. I. Heidenen zouden zyn voort-

256-258. gekomen. I. 28S. Er was

Verborgenheden. Derzelver een groot cnderfcheid tus-

noodzaaklykheid volgt uit fchen dezelve en die der

de noodzaaklykheid der Christenen. I. 289, 290.

Godlyke Openbaaring. I. De yyfJe tegenwer.

„ 1 „ • 11 n j Fin8-* dat de verborgenhe-

—-. worden >n alle Gods- $eDe aan zouden f

dienden opgegeeven-1.259. tegen de Rede. 1.201- 298.

~-. Getu.gen.sfen der z bovgn d^ R ^

H. Schrift van de) dieaaar ,/ ö Schoon zjch in voorkomen I 261-2Ó5. door de Rede laaten op-

(Eerfte tegenwerping helderen. I. 300. De Rede

tegen het aaoweezen dei) ka„ , ^

genoomen uit derzelver onopiosfyke 2Waarigh|den

duisterheid. I. 267. De- maaken. I. 302 - 358

zelve zyn echter deswegen J

nietallezinsonverfiaanbaar. Verdeedigino van den Geo"

I. ald. Schoon wy niet penbaarden Godsdienst > alles in dezelven verklaa- °°f met moet geichieden* ren kunnen: 't geen ook f7: 233-—kanmet wel genie: noodig is. 1.2 8 ,269. lukkiggefchieden doorGodZy behouden echter ook geleerden dei Roorafche haare Nuttigheid. I. 270. Kerk'J,ü- 2M 2*7' Hoe In hoe verre de Rede by nien hlfr 1,1 verkeerdelyk het onderzoek derzelver ]S ,w , £m bY andere nuttig is. 1.270-274- Waar Godgeleerden, in eenige jrt het misbruife der Rede byzonderneden aangetoond, omtrent deze've beftaa. I. ,24°-25o. Hoe men aU dezelve wel en wettig in

~—De tweede tegenwer- het ^rk moet tellen, ƒ»/.

ping is dat de verborgen. • 252-28o,

heden niet kunn en geloofd Verdeeldheden (De) en

worden. L 275. opgeloscht. twisten der Christenen over

I. 276, hunnen Godsdienstmaaken

—» rj)e dtfde tegenwer- niet geduurig nieuwe Open -

ping: dat de verborgenhe baaringen noodig. 1.90 ■ 93.

oen geenen invloed hebben — (De) over de u!t

jn de heoeffeninge der waa- legging van de Godlyke"

g Godzaligheid, I. 277. Openbaaring, waar uit voor£.?/<.-284^ . naamelyk ontdaan. 213.