Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE ZAAKEN. 24t

ven natuurlykejdit word betoogd. I.iS7.23i?3S8-fi7.

Waarheden. (Befpiegelende en Beoefenende) Geenen van deezen fpreekt de H. Schrift tegen. IV. 8. enz.

Waarheid. Hoe onderfcheiden word in eene Overna. tuurkundige. redeneerkundigc en zedelyke. L 115» 116.

■ (De Godlyke Openbaaring kan tegen geenej aanloopen. I 115-118.

—1 In welke gevallen het verzwegen van dezelve gezegd moet worden zondig en niet zondig te zyn. IV. 305-309.

Waarschynlyrheid derGod. delyke Openbaaring, waar. uit voortvloeit. I. 29-32. 11 (De) der wonderwerken. VIII. 373. —

van de gefchiedenis-

fen des O. Testaments verdeedigd. XII 9-14.

r van de gefchiedenis-

{en des N. Testaments verdeedigd. XV. 323. —

Waarzeggende Geest, door Paulus te Philippi uit eene Dienstmaagd uitgedreeven. XVIII. 271.

Waarzeggers waaren meer dan Bedriegers. IV. 112.

Wacht by het graf van Jezus ; of het plaatzen van dezelve aldaar iets ongerymds en ongelooflyks behelze. XI. 119-122.

■ ' Aanmerking omtrent derzelver omkooping , by de opftanding van Jezus.

XI. 126-130. 155. XVII. 242-246.

— door Pilatus aan den

Overpriesters toegedaan. XVII. 178-183.

- Twyfelingen tegen de echtheid van het bericht van Mattheus hier omtrent beantwoord. XVII. 184-189. 199-201.

— Of door het melden van dit geval de opftanding van Jezus krachtiger kon beweezen worden. XVII. 190-198.

. Of de Vrouwen van

dezelve geweeten hebben. XVII. 202-206.

Waereld. Het verband der dingen in dezelve is niet noodzaaklyk, noch op zich zelve het volkomenite. 1.9«

<ii De rede weet den oorfprong van dezelve niet te bepaalen. I. 21.

—— Hoe de Apostelen van bet einde van dezelve hebben kunnen fpreeken, als van eene zaak die kort aanftaande was. L 509. aant.

■ Aanmerkingen om<

trent derzelver Ouderdom.

VII. 208. enz. —— In weik een Jaargety

dezelve gefchaapen zy. VII.

223.

■■ Wat de Jooden dagten omtrent den tyd van derzelver einde. XVI. 711. aant.

——- Gefchiedenis van derzelver Schepping door Mofes opgegeeven , onderzogt

Sluiten