Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hst HEEL-AL.

3j

de baan van Uranus, weggaan, en tot haare terugkeering, die van fommigen bereekend is, fomwijlea Eeuwen behoeven. Volgens esne algemeene berekening, geeven fommigen in haare grootte den Aardbol niets toe; ja eenigen zijn mogelijk nog veel groo«*<*)•

Zoo

{*) De Komeet, welke het laatst in het jaar 1759 verfchenen is, volbrengt in 75 of 76 jaaren haaren omloop , en komt het fchielijkfte terug. Zij is, zeclert het jaar i 456, reeds vijfmaal verfchenen. n e w t o n bepaalt de beurtelings plaatshebbende wederkeering van de groote Komeet van i63o, op 575 jaaren. Van de 73 tot hiertoe, zedert Anno 837 , bereekende Komeeten, liepen, in haare nabijheid van de Zon, tusfchen Merkurius en de Zon door 15 ; tusfchen Merkurius en Venus 3 3 ; tusfchen Venus en de Aarde 13;. tusfchen de Aarde en Mars 3 ; tusfchen Mars en Jupiter 4. De Komeeten vertoonen zich , gemeenlijk, met eenen fterkcn nevel of dampkring oiugeèven. Bij haare fchielijke aannadering tot de Zon, fcheuren zich van haare oppervlakte zekere, geheel fijne en lichtgeevende deelen los, welken, daar zij de Zon, volgens hunne natuur, vlieden, zich achter de Komeet, vlak tegen over de Zon, dikwijls veel duizend mijlen wijd, uitftrekken, en ons, in haare ftreepen of ftaart, zichtbaar worden. Dit is, volgens mijn gevoelen, de waarfchijnlijkfte verklaaring Van het ontftaan van haare Haatten. De ongemeen fijne ftof van dezelven, door welke zij ons zelfs nog de vaste fterren in den verren afftand vertoonen, moet phosphorisch lichten, omdat zij ook in de fchaduwe van de Komeet zichtbaar zijn , en kan niet uit de waterachtige dampen van derzelver dampkring beftaan. Dezelve fchijnt, in 't algemeen, met de ftof vau onze noorderlichten veel oyereenkomst te hebben.

Sluiten