Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWING van het WATER. 33

n dan de raauwe vogten, die zy kookt; indien „ 't gene nederzinkt goed is j maar na verloop „ van eenigen tyd eerst wordt gefcheiden, toont „ het , dac de Natuur eerlang overwinnen zal j „ doch indien 'er , of in het geheel geene „ fcheiding gefchiedc, of het geene nederzinkt „ kwaad is, duidt het de zwakheid der Natuur „ aan (h) ".

Wy zullen beneden gelegenheid vinden, om onze gedachten, aangaande de ziekte-ltof, en derzelver kooking , welk gevoelen , van de oudfte tyden af, tot op den dag van heden toe, by de meeste gekoesterd wordt, nader te verklaaren (7).

De hoedanigheid des waters afgehandeld hebbende, zullen wy thans deszelfs verfchillende koleuren befchouwen.

Wit water, het zy helder, hec zy troebel, is, behalven 't gene wy 'er boven van gezegd hebben ontrent de Zenuwziektens, veeltyds eigen aan menfchen die aan kwynende ziektens zukkelen ; het ganfche geftel des ligchaams namelyk by dezen verzwakt, de wederkeerige werking der vaste deelen op de vogten verminderd zynde, gefchiedt de affcheiding traager,de bereiding minder volkomen; de koleur wordt of blyfc bleeker geel , of wit, naar mate de zwakheid minder of meerder is; zelden neemt men zodanig water in Heete- of Rotziek:.\ n ,!v.v;.o ;.tW,-:ïi na' ' . tens

(/£) De Sanit. tuenda. Edit. Cortittr. T. II. p. 331. CO Zie bladz. 5^ XI. deel. C

Sluiten