Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWING van het WATER. 239

Men trefc dan gewoonlyk in heete koortfen , de eerfte dagen de pis rood en brandig, als brandewyn, die wat hoog van kleur is; en deeze kleur duidt aan dat 'er vry fterke beweeging en warmte in het ligchaam is, doch indien de ziekte niet toevallig wordt verhinderd in haare werking, dan is 'er geen gevaar; want het ligchaam is zoo geichikt, dat het een trap van beweeging en warmte, die de pis die kleur kan geeven, als deeze is, zonder gevaar kan verdraagen, terwyl de ontlasting van dat roode, fchoon ontastbaar, genoegzaam fchynt, om de ziekte draagelyk te houden , tot 'er tyd dat de ftoffen ryp. zyn, en zig tot meerder ontlasting fchikken; terwyl het teffens aantoont dac 'er geen beletfelen van belang in de affcheidbuisjes der nieren zyn , maar veel eer eene zagte toegeevendheid aan de fterke beweeging.

En deezen regel kan men toepasfen , op alle heete koortfige ziekeen.

Wanneer men nu in koorcfen (heece namentlyk) of koorts-ziekeen, de pis hooger rood van kleur vindt, dan wy befchreeven hebben, dan vreest men met reden meer gevaar , om dat het grooter beweeging en warmte te kennen geefc; en het gevaar zal des te grooter zyn, naa maate dat de kleur donkerder rood is, indien al het overige gelyk ftaat, zo als}ligt is op te maaken uit het geen wy te vooren gezegd hebben. Wanneer nu zulke roode pis teffens troebel en dik is en geen neer-

7 , zet-

Sluiten