Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )

„ eerlyk en kundig man, die de vereischten tot ' dien post, by de wet bepaald, bezit; dat het r heil des vaderlands in dezen myn eénigst doel zal * zyn; en dat ik , om gccncrhande andere bewcegre" denen, iets zal doen of laten, maar den pligt , " die my als Kiezer is opgelegd, zodanig betrachten , dat ik my daaromtrent voor den alwetenden God meen te kunnen verantwoorden."

Tot dat 'er twee jaaren na den algcmccncn Vrede van den Staat met deszelfs tegenwoofdigen vyand zullen zyn verlooen zullen de Kiezers daar boven in handen van de Gecommitteerden van het plaatslyk Beftuur afleggen de navolgende belofte:

„ Ik bclovc, dat ik tot . • • ™ct zal benoemen zulk eenen, weken ik in «roeden gemoede houde te zyn een voorftander " of aankfeever van eenig Stadhouderlyk beftuur.

76 Dezelfde Commisfie zal aan de vergaderde Kiezers de vereischten van een . . . •, zo als die by de Conftitutie bepaald zyn, voorlezen.

77 De verkiezing van een Voorzitter en van een Secretaris öd mondeling en by meerderheid van Hemmen .gefchieden.

78 Zo dra de Gecommitteerden van het plaatslyk 'Beftuur aan de bovengeftelde Articulen voldaan hebben, zal de verkozen Voorzitter de Vergadering conftttueeren « de Commisfie doen vertrekken, waar na dan terftond de deuren zullen gefloten en voor geene nakomende Kiezers geopend worden.

70 Zo dra de deuren gefloten en de werkzaamheden èl Kiezers begonnen zyn, zal niemand eenige mondeoTfchriftlyke berichten, onder wek voorwendie Tok moren ontvangen, en de Vergadering met uit eltndergaan, voor dat de verkiezing is afgelopen.

«o De Verkiezingen moeten gefchieden door geteS dl vering aeïye te fchryvea, bnefjens.

Sluiten