is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerp van constitutie voor het Bataafsche volk, door de Nationale Vergadering [...] aan het zelve volk voorgedragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 93 )

46^. Geduurende dc vier ecrsre jaaren zal, by elke vacature, de nominatie vaneen dubbeltal door den Staatsraad, als de Financiekamer in dezen vervangende, gemaakt worden.

467. TW de vacature van het ambt van Thc-faurier-generaal, zal 'er eene nominatie van twee Burgers, door de Financiekamer, en mede eene nominatie van twee Burgers door de Rekenkamer gemaakt worden; welke beide, volgends eeneAlphibctifehc orde, zullen ingerigt

1 en aan de Kamer der Oudsten gezonden worden, om uit : die beide nominatien de keus te doen.

468. Het aan- en afliellen van den Secretaris ilaat alleen aan de Financiekamer.

469. De verdere bedienden derzelver, waar van het 'Wetgevend Lichaam, na ingenomen c«nfideratien van de Kamer, het getal zal bepaalen, worden door de Kamer mede aangeileld.

470. De Kamer heeft de beheering en directie over de goederen, bezittingen, rechten, revenuen cn in het algemeen over alle dc Financiën der Republiek. Zy zal echter geene van dezelve goederen , bezittingen of rechten vervreemden of bczwaaren, dan met bewilliging van het Wetgevend Lichaam.

471. Zy zal zorgen , dat het voordeel van 's Lands Financiën door de geheele Republiek bevoorderd, en de Ordonnantiën daar omtrent alomme op een egaalcn voet gehandhaafd en geöbferveerd worden.

472. Zy zal ordre (lellen, dat de onderfchciden Ontvangers maandelyks eenen nauwkeurigen ftaat van derzelver kasfen aan haar toezenden.

473- Zy za' vervangen de werkzaamheden der Raaden cn Gcncraal-meesters van de munten, en het opzigt hebben over het geheele Muntwezen , het welk over de gantfche Republiek op eenen eenpaarigen voet zal gebragt worden.

474. Het