is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerp van constitutie voor het Bataafsche volk, door de Nationale Vergadering [...] aan het zelve volk voorgedragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 94 )

474- Het Wetgevend Lichaam zal de nadere bezaaiingen maaken betrekkelyk den generaalen muntflag, en ■al het gcene tot de algemeene voorzieningen hier omtrent behoort.

475. Dc Kamer zal het toezigt hebben, dat de inkomsten der Posteryen, zo verre dezelve tot hier toe kwamen ten profyte van eenige Provinciale, Kwartiers of Gewestiyke kasfen, aan de Nationale kas verantwoord worden.

£.76. Het Wetgevend Lichaam zal dc nadere bepaalit» gen en fchikkingeh maaken, om het werk der Posteryen door de geheele Republiek op een generaalen voet, te brengen": het zal de billyke fchadeloosilellingcn toeleggen aan byzondcre perfonen , en Stedelyke of andere Plaatslyke kasfen, welke door zodanige nieuwe inrigtingen eenig gemis zouden lydcn: en het zal voords de al* gemeene voorzieningen, tot het werk der Posteryen bchoorende, reguleercn. ,

477. De Kamer zal aan geene debiteuren eenige remisfien van gratie accordcercn; doch zo een debiteur eenige remisiien van rechten mogt vraagen, zal zy die^ remisfie, zo zy die in rechten gegrond oordeelt, accordcercn.

478. Ingeval één der debiteuren cene remisfie van gra* tic mogt willen verzoeken, cn het Wetgevend Lichaam niet vergaderd is, zal de Kamer zodanigen debiteur furcheance mogen veriaenen, tot den agtflcn dag na de eerfte byëenkomst van het Wetgevend Lichaam.

479. De bcfledingen van alle aannemingen en leverancien , ten behoeve der Republiek, zullen gefchieden door de Kamer of haare Gequalificecrdcn, uitgezonderd omtrent zodanige objecten, waar omtrent het Wetgevend Lichaam zulks aan andere Collegicn of Beambten, by derzelver Inftructien of anderszins, mogt aanbevelen.

48c. Zy zal zorgen, dat de aannemers en leveranciers

flip-