is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerp van constitutie voor het Bataafsche volk, door de Nationale Vergadering [...] aan het zelve volk voorgedragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( W 7

487. Zy zal aan de Ontvangers en Comptabelen latende aanftelling van derzelver luppoosten en bedienden * voor welke de gemelde Ontvangers cn Comptabelen ook geheel zullen moeten verantwoorden.

488. Zy heeft het recht, om de Ontvangers en Ambtenaars, zo dezelve zich aan eenig misdryf of llrafbaar verzuim in hunnen post mogten fchuldig maaken, te furcheeren, en in derzelver plaats inmiddels andere te Ibrrogeeren; mids zy, binnen agt dagen daar aan volgende , de klagte hier over Hellen in handen van den Fiseaal der Financie, hier na Art. 503. vermeld.

4S9. De Fiscaal zal, binnen veertien dagen daar na, die klagten moeten inftituëcren voor het Nationaal Gerechts-hof, en zal dc Procureur-Nationaal zich, met betrekking rot die klagten, moeten voegen by gcmelden Fiscaal, zonder echter daar voor te mogen dcclareercn.

490. Geene betaaling zal door eenigen Nationalen Ontvanger mogen worden gedaan, dan op Ordonnantiën van de Kamer, door twee Leden, benevens den Thefaurier, getekend en by de Nationale Rekenkamer gereeiltrcerd, ten ware door het Wetgevend Lichaam omtrent i'ommige posten eene uitdrukkelyke uitzondering gemaakt mogt zyn.

491. De Kamer zal geene Ordonnantiën mogen flaan voor eenige gelden , uit eenig comptoir re betaalen, dan tot een zodanig bepaald einde, als waar toe het Wetgevend Lichaam uitdrukkelyk penningen heeft ingewilligd, cn dan nog nimmer hooger, dan voor het montant, daar voor door het Wetgevend Lichaam bepaald.

49a. Zy zal', by het eindigen van elke fes maanden, aan de beide Kamers van het Wetgevend Lichaam eenen accuraaten ftaat van 's Lands Financien overgeven.

493. Zy zal daar by alle zodanige aanmerkingen voegen cn alle zodanige veranderingen of verbeteringen opgeven, als zy zal oördeelën, dat, ter beroordering van

's Lands