Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 148 )

747. Ten aanzien van het gebruik der Kerkgebouwen en Pastoryhuizen, welke, ingevolge het laatst voorgaand Articul, door de Natie erkend zyn, te wezen Eigendommen van de gefarnenlyke Ingezetenen en Bewoonderen van elke Stad, Dorp of Plaats, maaken dezelve Inge - | zetenen' onderling zodanige fchikkingen , als met de I rechtvaardigheid en biliykheid overeenkomen.

748. De Geestelyke Goederen en Fondfen , niet behoorende tot die, welke in den 746ften Articul zyn genoemd, maar die federt den jaare 1581. gebragt zyn onder Nationale, Provinciale of Kwartierlyke Administratiën, worden verklaard te zyn Nationaal, en zullen door ; het Wetgevend Lichaam, voor het einde van het derde I jaar, na de aanneming der Conilitutie, gebragt worden | onder eene algemeene Nationale Adminiilratie.

749. De Leeraaren der gewezen bevoorrechte Kerk, l welke, by hetaannemen der Conftitutie, in vasten dienst | zyn, genieten, zo lang zy daar in volharden, en door 1 hun toedoen daar van niet ontzet worden , de hun bevoo- \ rens toegelegde traclementen, by wege van Peniioen.

Insgelyks zal het zogenaamd Kindergeld, zo en in dier voegen, als hetzelve onder het voorig Gouvernement aan de Leeraaren der gewezen bevoorrechte Kerk is geaccordeerd, blyven voordduuren.

750 Alle Emeriti, als mede de Weduwen van Leeraaren der gewezen bevoorrechte Kerk, welke, by het aannemen der Conftitutie, Traclementen of Penfioencn trekken, benevens die Leeraaren, welke als dan in vasten dienst zyn, doch aan welken naderhand , om zwakheid van Lichaam of Geest, door het Wetgevend Lichaam, op hun verzoek , Penfioen zal worden toegelegd, gelyk ook de Weduwen van alle die Emeriti en Leeraaren , behouden insgelyks hun leven lang geduurende, by wege van Penfioen, de Tractementen of Penfioenen , die zy onder het voorig 1 Gouvernement zouden genoten hebben.

751. Wanneer in de eene of andere Gemeente een s Kerkgenootfchap, tot de gewezen bevoorrechte Kerk be- i hovende, binnen den tyd van fes jaaren, na het aan- ij

nemen i)

Sluiten