is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp van constitutie voor het Bataafsche volk, door de Nationale Vergadering [...] aan het zelve volk voorgedragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i.~3 )

fen, toe hetzelve einde ftrekkende, aan de Kamer der \ Oudften zullen hebben ingegeven.

878. De ftemgerechtigdheid der Ondertekenaars van die Adresfen zal onder elk Adres moeten worden bevestigd door een Certificaat van den Raad der Gemeente van derzelver vaste woonplaats, zonder welk de Tekenaars van die Adresfen niet mede zuilen worden geteld; het afgeven van welke Certificaaten de Raad der Gemeente niet zal mogen weigeren.

879. De Kamer der Oudften maakt uit alle de ingekomen Adresfen het Voorftel op, zo als het zelve, ter goed-of afkeuring, aan het Volk moet worden voorgedragen. ö

880. De Kamer der Oudften zendt dit Voorftel aan den Staatsraad, ten einde alle de Grondvergaderingen van de geheele Republiek, tegen eenen zekeren gefehikten dag, uiterlyk binnen de twee eerstvolgende maanden, opteroepen, om over dit Voorftel te oordeelen

881. De Stemgerechtigden zullen hunne ftemmen over de al of niet noodzaaklykheid der Revifie van elk vöorgëfteld poinct van verandering, afzondcrlyk, by ja. Qinecn, en, zonder eenige' by voeging, üitBrengén.

882. De ftemmen der Stemgerechtigden , voor of tegen deze noodzaaklykheid, zullen op ieder poinct, afzondcrlyk, door de Stemopnemers in de Grondvergaderingen nauwkeurig worden opgemaakr, de Lysten daar van voorgelezen en door de drie oudfte Stemgerechtigd den, daar tegenwoordig, ondertekend, en dan binnen drie dagen gezonden worden aan het Beftuur van het Departement, waar onder dezelve woonachtig zyn.

883. Wanneer eenige der Grondvergaderingen in gebreke blyven, derzelver ftemlyst op den bepaalden tyd mtezenden, doet het Departemenraal Beftuur onderzoek naar de redenen van dit agterblyven, cn ftelt ordre, dat door de gebrekigen als nog, binnen zekeren korten tyd, daar aan worde voldaan.

8S4. Het