Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 HET LEVEN VAN

Schoon nu de waarneeming van den overgang van Venus het eigenlijk doel van deeze onderneeming was, was zij egter niet het eenigst oogmerk. De Heer cook kreeg last den Stillen Oceaan te doorkruisfen, om in die wijduitgeflrekte zee nieuwe ontdekkingen te doen. Zijn fcheepsvolk beftondtuit vier en tagtig mannen; het fchip wierd voor agttien maanden uitgerust en bezet met tien ftukken kanon en twaalf draai - basfen.

Den zeven en twintigften Mey des jaars 1768 nam Luitenant cook het bevel van de Onderneeming over; den dertigflen July voer hij de Theems af en liep den zes en twintigften Augustus deszelfden jaars in zee.

De eerfte plaats, welke het fchip aandeed, was tunchial op het eiland Madera, daar men zig van nieuwen voorraad voorzag en van waar men den agttienden September weder onder zeil ging; doch hun voorraad van water en levensmiddelen weder fterk verminderende, befloot men te RioJaneiro inteloopen, daar men den dertienden November aankwam en van waar men den zevenden December weder onderzeil ging om de reis verder voorttezetten.

Den veertienden January 1769 zeilde de Heer cook de Straat le Maire in en flevende in drie en dertig dagen het Vuur-landom, zonder enige van die ftormen te ondervinden, welke de eerfte ontdekkers van die koers in het omzeilen van

Kaap

Sluiten