Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 \Aug. 17691 REIZE RONDOM

Haakt, gelijk ook de borst tot aan de oxelen; van daar waren zij naar beneden met zwart doek bekleed, dat digt om het lijf floot; ter wederzijde van de borst, naast den arm, was eene kleine pluim van zwarte vederen geplaatst, even als de juffers bij ons een ruiker draagen; op haare heupen lag eene menigte doek zeer dik geplooid, dat tot de borst naar boven Mak en verder in lange rokken naar beneden hong, die haare voeten geheel bedekten en welke zij met zoo veel behendigheid flingerden als onze opera - dansferesfen; de plooien boven den middel waren beurtelings bruin en wit, terwijl de benedenfte rokken geheel wit Waren.

In deeze kleeding flapten zij ter zijde met afgemeeten fchreden, en zeer wel de maat houdende op het geluid der trommelen, die fnel en luid geflaagen wierden; kort daarop begonnen zij haare heupen te fchudden, en deelden de plooien van doek, welke op dezelve lagen, eene zeer fnclle bewecging mede, die eniger maate aanhield geduurende den geheelcn dans, fchoon het lijf in verfchillende geftalten geworpen wierd, dan flaande, dan zittende, en dan op haare knieën en elleboogen rustende, terwijl ook haare vingers zig roerden met eene bijna onbegrijplijke Snelheid. De behendigheid der dansferesfcn en het vermaak der toekijkers beftonden egter veel in de dartelheid van haare geftalten en gebaer-

den.

Sluiten